Kompletné pravidlá súťaže „Patak Motors MOTOCYKL PRAHA 2023“

Pravidlá súťaže na sociálnych sieťach Facebook a Instagram PATAK MOTORS, s.r.o.

Súťaž o ceny (ďalej len ,,Pravidlá“).
1. Organizátor súťaže 
Organizátorom Súťaže je spoločnosť PATAK MOTORS, s.r.o., Šterušská cesta  792/3, 922 03 Vrbové, IČO: 53599284, DIČ: 2121432984, IČ DPH: SK2121432984 (ďalej len „Usporiadateľ“).

2. Čas konania Súťaže
:
Súťaže „Patak Motors MOTOCYKL PRAHA 2023“ sa konajú od 24. 02. 2023 až 04. 03. 2023. Kedy deň 24. 02. 2023 je dňom, kedy je možné sa prvýkrát zapojiť do Súťaže a deň 04. 03. 2023 do 12:00 je dňom, kedy je možné sa posledný krát zapojiť do Súťaže.

3. Účastníci Súťaže
:
Účastníkom Súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie fyzická osoba, ktorá v čase konania Súťaže dovŕšila aspoň 18 rokov, a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži stanovené týchto Pravidlách, pričom zo Súťaže sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa a im blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ako i spolupracujúce osoby, ktoré sa akokoľvek podieľajú na organizácii tejto Súťaže, vrátane ich zamestnancov (ďalej len „Účastník Súťaže”).

4. Zaradenie do Súťaží
:
Do súťaží o žrebovania cien bude zaradení tí Účastníci Súťaží, ktorý dobrovoľne, bez nátlaku, bez ďalších podmienok a v súlade s politikou sociálnych sieti Meta sa stanú folowerom kanála Patak Motors, fanúšikom kanálov Patak Motors, like-ujú alebo dobrovoľne označia v komentári pod súťažným príspevkom s kým by chcel ísť na výlet do Prahy, s kým by chceli  navštíviť jedinečnú motoristickú akciu.
Účasť v Súťaži nie je podmienená nákupom žiadneho tovaru ani iným konaním ktoré nie je v súlade s „Meta policy“. Do Súťaže sa počas jej trvania môže Účastník zapojiť aj opakovane, avšak jeden Účastník sa môže stať najviac jedenkrát výhercom Výhry.
Účasť v Súťaži v prípade výhry zahŕňa zverejnenie mena výhercu na Instagram kanály, Facebook kanály a na webe usporiadateľa pod URL adresou: https://visualcom.sk/patak-motors-sutaz-praha/

5. Žrebovanie:
Usporiadateľ bude priebežne žrebovať účastníkov všetkých súťaží do 4.3.2023 a do rozdania všetkých cien určených pre všetky súťaže. Zároveň sa žrebujú aj náhradníci za každého vyžrebovaného.
Žrebovanie výhercu sa uskutoční v sídle spoločnosti VISUAL COMMUNICATION s.r.o., ktorý je zástupcom Organizátora súťaže a to za prítomnosti zástupcu Organizátora súťaže. Žrebovanie je neverejné. Sídlom sa rozumie adresa zapísaná v obchodnom registri vedenom pre zástupcu Organizátora súťaže.

6. Výhry a súťaže:
Súťaže na kanály Instagram:
Usporiadateľ odovzdá výhercom nasledovnú výhru:
• voucher – ubytovanie s raňajkami hotel SALVATOR Praha + 2 lístky Motocykl Praha 2023
• 6 ks Lístkov na výstavu Motocykl Praha 2023 v hodnote 300,- CZK.
• 6 x Jazda v aute Patak Rodster po Prahe.
Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že Usporiadateľ odovzdá jednému výhercovi jeden (1) kus vyššie špecifikovanej výhry.

Súťaže na kanály Facebook:
• 6 ks Lístkov na výstavu Motocykl Praha 2023 v hodnote 300,- CZK.
• 6 x Jazda v aute Patak Rodster po Prahe.
Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že Usporiadateľ odovzdá jednému výhercovi jeden (1) kus vyššie špecifikovanej výhry.

7. Oznámenie výhry
:
Výherca bude Usporiadateľom oboznámený o výhre prostredníctvom súkromnej správy na IG a FB a vyzvaný, aby Usporiadateľovi zaslal svoje telefónne číslo pre ďalšie kontaktovanie a odovzdanie výhry. V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať v deň žrebovania 12 hodín od zaslania súkromnej správy, bude tento výherca označený ako neúspešný a bude oslovený jeho náhradník. Výhra bude odovzdaná elektronicky prostredníctvom email adresy. Výhra sa považuje za doručenú zaslaním email správy na adresu výhercu. Výhra sa nedá reklamovať, zmeniť jej hodnota, počet ani čas konania predmetu výhry.

8. Osobné údaje:
Zapojením sa do Súťaže každý Účastník dobrovoľne udeľuje svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu týchto Pravidiel súťaže, za podmienok uvedených nižšie, pričom si je vedomý, že Súťaž je organizovaná na kanály Usporiadateľa prevádzkovanej na sociálnej sieti Instagram a Facebook. Účastník má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať (spôsobom viď časť „Práva dotknutej osoby“).
Informácie o ochrane a spracúvaní osobných údajov poskytované Usporiadateľom v rozsahu čl. 13. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“).
• Usporiadateľ spracúvajúci osobné údaje Účastníkov: Spoločnosť PATAK MOTORS, s.r.o., Šterušská cesta 792/3, 922 03 Vrbové, IČO: 53599284 zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trnave, oddiel: Sro, vložka č. 48660/T.
• Dotknutá osoba: Účastník – fyzická osoba, ktorá sa zapojila do Súťaže, fyzická osoba vylúčená z možnosti účasti v Súťaži a vyžrebovaný výherca.
• Účel spracúvania osobných údajov: (i) zapojenie Účastníka do Súťaže, (ii) preverenie splnenia podmienok účasti v Súťaži Účastníkom, (iii) plnenie práv a povinností vyplývajúcich pre Usporiadateľovi z tejto Súťaže, (iv) žrebovanie víťazného Účastníka – výhercu, (v) kontaktovanie Účastníka v súvislosti s prebiehajúcou súťažou (vi) vyhlásenie výsledkov žrebovania v Súťaži (vii) zabezpečenie riadneho priebehu Súťaže.

• Právny základ spracúvania osobných údajov:
čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR – súhlas Účastníka, ktorý Účastník udelil svojim dobrovoľným zapojením sa do Súťaže „Súťaž Výstava Praha“ čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR – plnenie zákonných povinností Usporiadateľa súvisiacich predovšetkým s riadnym priebehom Súťaže v zmysle legislatívy SR upravujúcej organizáciu spotrebiteľských súťaží a v zmysle legislatívy SR súvisiacej s vedením účtovníctva Usporiadateľa (na tieto účely sú spracúvané najmä údaje Účastníka – výhercu v Súťaži, ktorému bola odovzdaná výhra v Súťaži).
Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné pre úspešné zapojenie dotknutej osoby, resp. posúdenie či Účastník spĺňa podmienky na zapojenie do Súťaže. V prípade, že Účastník súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolá, jeho údaje Usporiadateľ bezodkladne vymaže a Účastník bude vyradený zo Súťaže a zlosovania.

• Príjemcovia, ktorým sú osobné údaje Účastníka poskytované:
• súdy a orgány činné v trestnom konaní, správne orgány a ďalšie tretie strany vymedzené osobitným zákonom (napr. kontrolné orgány a orgány dohľadu, t.j. Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad na ochranu osobných údajov SR, daňový úrad atď.),
• kuriér / poštový podnik za účelom doručenia zásielky (ak je výhra výhercovi doručovaná poštovou zásielkou / kuriérom),
• a poverení sprostredkovatelia, ktorých Usporiadateľ na základe zmluvných dojednaní zapojí do organizácie Súťaže, predovšetkým spoločnosť PATAK MOTORS, s.r.o., IČO: 53599284.

• Existencia automatizovaného rozhodovania a vrátane profilovania: automatizované rozhodovanie a profilovanie Účastníkov sa nevykonáva.
• Zverejňovanie osobných údajov Účastníka a ich cezhraničný tok do tretích krajín: Usporiadateľ súťaže cezhraničný tok do tretích krajín nevykonáva.
Z dôvodu ochrany osobných údajov Usporiadateľ na fanpage sociálnej siete, zverejní len nickname výhercu / skrátený nickname výhercu, resp. jeho priezvisko, ktoré vyžrebovaný výherca používa na sociálnej sieti bez ďalších údajov a informácií o dotknutej osobe. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za rozsah osobných údajov zverejnených dotknutou osobou v profile na sociálnej sieti a ich možné prepojenie na výhru v Súťaži.

• Doba uchovávania osobných údajov:

• Na základe súhlasu Účastníka sú jeho osobné údaje spracúvané počas trvania účelu spracúvania osobných údajov (trvania Súťaže, zlosovania a odovzdania výhry).
• Údaje spracúvané na základe zákonných povinností Usporiadateľa budú spracúvané výlučne len v lehotách ktoré definuje príslušná legislatíva SR (najmä údaje výhercu sú spracúvané v zmysle zákona o účtovníctve po dobu 10 rokov od skončenia účtovného obdobia, v ktorom bola Súťaž organizovaná).
• Práva dotknutej osoby: Účastník ako dotknutá osoba má (i) právo požadovať od Usporiadateľa súťaže prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu / vymazanie / obmedzenie spracúvania osobných údajov, (iii) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, (iv) právo na prenosnosť údajov, (v) právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, (vi) právo podať sťažnosť dozornému orgánu; Účastník, ktorý chce podať žiadosť alebo sťažnosť Usporiadateľovi ohľadom spracúvania osobných údajov a uplatniť si svoje práva (vrátane odvolania súhlasu so spracúvaním údajov), môže tak vykonať:
• písomne na adrese: PATAK MOTORS, s.r.o., Šterušská cesta 792/3, 922 03 Vrbové.
• elektronicky na adrese: patakmotors@patakmotors.com
Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov (v rozsahu čl. 13 a 14 Nariadenia GDPR) spracúvaných spoločnosťou PATAK MOTORS, s.r.o. na webovom sídle http://www.patakmotors.com v časti „Ochrana údajov“.

9. Dane
Výherca Súťaže nesie všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím. V zmysle Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je Výherca povinný pri prijatí nepeňažnej výhry alebo ceny, ktorej hodnota prevyšuje sumu 350,00 Eur uhradiť daň z príjmov.

10. Osobitné ustanovenia
:
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel, na zrušenie Súťaže, zmenu dĺžky trvania Súťaže, ako aj podmienok účasti v Súťaži, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druh výhry, ktorá budú predmetom žrebovania. Zmenu Pravidiel a podmienok Súťaže, Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní na Instagram kanály https://www.instagram.com/patakmotors/


Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže, ako i v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty v peňažnej forme alebo na akúkoľvek inú kompenzáciu.
Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na web URL: https://visualcom.sk/patak-motors-sutaz-praha/ Instagram kanály 
Usporiadateľ je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v Súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke so Súťažou spojenou. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže Účastníka Súťaže, ak tento nebude spĺňať podmienky Súťaže a/alebo obsah jeho súťažného príspevku vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo odporujúci dobrým mravom a tento príspevok zmazať. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť Účastníka Súťaže v prípade, že jeho správanie či profil na sociálnej sieti Instagram vykazuje známky nekalého, resp. podvodného konania, napr. duplicitný Instagram účet.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či boli splnené podmienky pre výhru v zmysle Pravidiel.

Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za nefunkčnosť sociálnej siete Instagram, ako i iné technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

V Bratislave, dňa 13. 02. 2023